Giải pháp công nghệ hàng đầu

Thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao năm 2017

Công ty Cổ phần Chíp Sáng trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao

Kính gửi:             

  • Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chíp Sáng
  • Các Đơn vị, Tổ chức, Cá nhân và Đối tác của Công ty
  • Toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty


Công ty Cổ phần Chip Sáng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của công ty như sau:

  1. Kể từ ngày 01/01/2017, Ông Lương Văn Lý thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng.
  2. Ông Đỗ Trần Quyết được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng thay Ông Lương Văn Lý kể từ ngày 01/01/2017.

Để xem thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự nêu trên, xin vui lòng xem tại đây.

Công ty Cổ phần Chip Sáng trân trọng thông báo.

 

Các bài viết khác